Удостоверението за тежести е официален документ по смисъла на закона. Неговата функция е да представи информация за това дали има наложена от съдебен изпълнител възбрана върху конкретния имот. Възбраните се вписват в Имотния регистър към Агенцията по вписвания, като с помощта на удостоверението се установяват всички вещни права, както и дали съществуват евентуални възбрани върху имота. Много често купувачите настояват изрично той да бъде включен сред набора от документи. По този начин предварително се подсигуряват и свеждат до минимум възможността да се окажат в неблагоприятна ситуация. Не представлява проблем вместо удостоверение, да бъде направена електронна справка за тежести на имот от юридическо лице (нотариус или адвокат). Недостатък за купувачите обаче е обстоятелството, че този вид справка няма официален характер.

Какво означават “тежестите”

В какво все пак се състоят „тежестите“? В своята същност те представляват права на различни от собственика лица върху дадения имот. Тези права могат да бъдат противопоставени на интересите на купувача. При този сценарий желаещият да се сдобие с имот попада в затруднено положение, а изходът от него е съпътстван от много перипетии и стресови моменти. Именно поради тази причина купувачите настояват да направят обстойна справка и да се уверят, че няма предявени претенции върху жилището от страна на трети лица – наследници, собственици или съпрузи, както и че не са налични възбрани или ипотеки.
От позицията ви на купувач е важно да знаете, че не съществува вероятност в Имотния регистър да няма вписана тежест върху имота, ако такава е отразена в някой друг регистър. Така например справки за лице могат да бъдат направени в регистъра на ЧСИ, за да се удостовери че срещу вас, като собственик на имота, не са образувани изпълнителни дела, т.е. не дължите пари на някого. В случай че при такова дело съдебният изпълнител наложи възбрана върху недвижимо имущество, което е собственост на лицето длъжник, тази възбрана се отразява само и единствено в Имотния регистър.

Как да извадите удостоверение за тежести

Справка за липса на тежести се получава под формата на удостоверение, което се издава от Имотния регистър към Агенцията по вписванията. За да получите такава справка е необходимо да подадете заявление за издаване на Удостоверение за тежести/Удостоверение за лице/имот/период, за което се изисква заплащането на държавна такса. Проверката може да бъде осъществена и чрез бърза електронна справка в електронния имотен регистър към Агенция по вписванията. Преимуществото при нея е, че купувачите могат да я получат непосредствено преди сключването на предварителния договор за покупко-продажбата на недвижим имот, а също така и преди реализирането на финалната сделка, за да бъде информацията с възможно най-актуално съдържание.